Decàleg de les Jornades Internacionals de Dones Liderant les TIC 2017

La cimera de Beijing, el 1995, va dedicar per primera vegada en la història d’una Conferència Mundial sobre Dones un capítol als mitjans i a les tecnologies de la comunicació. La plataforma de Beijing va declarar que l’accés a la informació i la comunicació és un dret de les dones (Declaració Beijing 95. Punt J), subratllant que l’accés a internet és la clau per garantir aquest dret en la nova societat en xarxa.

Al setembre d’aquest any, ONU Dones ha creat la Coalició Mundial d’Innovació pel Canvi (CMIC) l’objectiu és detectar i eliminar els obstacles per facilitar l’accés de les noies al món de la tecnologia. La CMIC és una associació dinàmica entre ONU Dones i representants clau del sector privat, el món acadèmic i les institucions sense ànim de lucre. La Coalició es centra en el desenvolupament del mercat de la innovació per tal d’aconseguir que funcioni millor per a les dones i accelerar l’assoliment de la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones.

Per tot això:

1.- Declarem el nostre dret a la participació plena i en igualtat de les dones en la societat del coneixement.

Dret que s’ha de traduir en un accés igualitari a les eines i oportunitats que ofereixen les TIC per al nostre desenvolupament personal, social i econòmic; i en igualtat d’oportunitats en el disseny, creació i desenvolupament de les decisions sobre la societat digital i del coneixement, mitjançant la seva participació plena i activa.

2- Creiem que el lideratge i la participació de les dones a les TIC són una oportunitat i un progrés

La nostra participació igualitària i plena en les TIC no només és un dret sinó una oportunitat que les TIC no poden perdre, perquè en el lideratge, creativitat i impuls de les dones, la societat digital i del coneixement té un potencial imprescindible per al seu desenvolupament.

3.- Instem els governs a establir mesures per reduir la bretxa digital de gènere

Mesures específiques que han de tenir com a objectiu reduir la “segona bretxa digital”, que fa referència als usos avançats de les TIC. Usos avançats que constitueixen un instrument clau per a l’autonomia i l’èxit professional de les dones.

4.- Ens comprometem a impulsar i difondre la creació de continguts de dones i a favor dels seus drets. La xarxa no només ha de donar igualtat d’accés sinó que ha de ser activa en la igualtat d’oportunitats. Ens comprometem a fer de la xarxa un espai amigable, amb continguts en favor de la igualtat i el lideratge de les dones. Instem a les institucions a fer el mateix. Assenyalarem i rebutjarem els continguts sexistes.

5.- Demanem l’existència d’indicadors i estàndards sobre dones i TIC per a l’avaluació i impuls d’accions efectives.

Els indicadors i estàndards sobre participació de dones i lideratge en les TIC serveixen per comparar, avaluar i dissenyar estratègies. Són necessaris dades comparables a nivell mundial, i per això demanem a institucions i centres d’estudis a desagregar per sexe les dades d’accés, usos avançats i presència en empreses i projectes TIC.

6.- Defensem la promoció i visualització del talent de les dones en les TIC com una forma d’igualtat d’oportunitats

La visualització de les dones que desenvolupen projectes tecnològics i TIC contribuirà a generar models per a altres i a atreure el talent de le dones cap a la societat del coneixement i al seu lideratge. Per a això les entitats públiques i privades han d’aplicar criteris de presència equilibrada entre gèneres en els seus equips i en les activitats públiques, així com implantar mesures de promoció de la participació en la direcció. Posarem en evidència als fòrums públics sobre TIC sense presència equilibrada de gèneres.

7- Instem a les institucions, al sistema educatiu i les universitats a promoure programes per incrementar el percentatge de dones en titulacions universitàries tecnològiques.

S’hauria de potenciar la vocació científica i tècnica des d’edats primerenques (infantil i primària), corresposabilizant a pares, mares i educadors i continuar-se en l’àmbit universitari, per incrementar així, la proporció de dones titulades en estudis d’enginyeries de l’àmbit TIC i estudis tecnològics . A més promoure mesures d’equitat per tendir a la presència equilibrada de dones en els espais de responsabilitat, tant en l’àmbit de la docència, la investigació i la gestió acadèmica.

8.- Ens impliquem activament en la creació de xarxes de dones

Les xarxes són eines imprescindibles per compartir coneixement, col·laborar, visualitzar i promoure la presència femenina. Per això ens comprometem a promoure i impulsar xarxes de dones, així com potenciar la inclusió de xarxes (networks) ja existents que donin suport i promoguin el talent i lideratge de les dones en les TIC.

9- Recomanem a les empreses incorporar plans per garantir l’equitat de gènere i promoure el lideratge de les dones

El talent de les dones és fonamental també per a l’economia digital, per això les empreses han d’incorporar plans de diversitat i equitat de gènere per incrementar la presència de dones en llocs de direcció i decisió, avançar en la seva visibilitat i superar la bretxa salarial. Ens adherim a aquesta proposta i potenciarem en el nostre àmbit laboral la incorporació de dones en posicions directives.

10- Instem a fomentar l’emprenedoria, la inversió, la participació i el lideratge de les dones en Start-up

Les startup són espais estratègics de present i futur. Instem a les institucions públiques i privades que donen suport i inverteixen en aquests projectes inicials, a que incorporin criteris i accions per a promoure la nostra participació i lideratge.

-->