Gratis elektronische bibliotheek

Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) - Jules Verne

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2016
BESTANDSGROOTTE: 4,70
ISBN: 1230000910743
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jules Verne

Jules Verne Epub boeken van Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Den 14den Januarij 1862 was er een groote samenloop van toehoorders bijde zitting van het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap te Londen,Waterloo Place, 3. De president, sir Francis Maris, deed aan zijnegeëerde medeleden eene belangrijke mededeeling in eene redevoering,die dikwijls door toejuichingen werd afgebroken.Dit zeldzame stuk van welsprekendheid eindigde met eenige overdrevenespreekwijzen, waaruit de vaderlandsliefde ten volle bleek.''Engeland is altijd het voornaamste volk geweest doorde onverschrokkenheid zijner reizigers in aardrijkskundigeontdekkingen. (_talrijke toejuichingen_.) Doctor Samuel Ferguson, eenzijner roemrijkste inwoners, zal zijn oorsprong geene schande aandoen(_van alle kanten_: Neen! neen!) Deze poging zal, als zij gelukt(_zij zal gelukken!_) al wat men tot hiertoe van de aardrijkskundevan Afrika weet met elkander verbinden (_algemeene goedkeuring._) en,als zij mislukt (_nooit! nooit!_), zal zij ten minste van een derstoutmoedigste plannen van het menschelijk genie getuigen! (_hevigstampen met de voeten._)''''Hoezee! hoezee!'' riep de vergadering, door deze treffende woordenopgewekt.''Hoezee voor den onverschrokken Ferguson!'' riep een der uitbundigstetoehoorders.Kreten van verrukking weergalmden. De naam van Ferguson kwam op iederslippen, en wij hebben reden om te gelooven, dat hij er veel bij wondat hij door Engelschen werd vermeld.Daar toch waren talrijke, vergrijsde, vermoeide en onverschrokkenreizigers, die de geheele wereld hadden doorkruist! Allen warenontsnapt aan schipbreuken, branden of de tomahawks der Indianen, deknodsen der wilden, de strafpaal en de magen van Australiërs, maarniets kon het kloppen van hun hart bedwingen gedurende de redevoeringvan sir Francis Maris, en naar menschen geheugen was dit de schoonsteuitslag eener aanspraak in het Koninklijk Aardrijkskundig genootschapvan Londen.Maar in Engeland bepaalt zich de geestdrift niet alleen totwoorden. Er werd terstond gestemd over eene tegemoetkoming voor dendoctor Ferguson, welke 2500 pond sterling beliep. De belangrijkheidder som was geëvenredigd aan de belangrijkheid der onderneming.Een der leden van het gezelschap verzocht den president het woord,ten einde te vragen of doctor Ferguson niet officieel voorgesteldzou worden.''De doctor stelt zich ter beschikking der vergadering,'' antwoorddesir Francis Maris.''Laat hem binnenkomen,'' riep men, ''laat hem binnenkomen! Het is goedeen zoo buitengewoon stoutmoedig man te zien!''''Misschien heeft dit ongeloofelijke voorstel geen ander doel gehaddan om ons te misleiden,'' zeide een oude kommodore.''En als doctor Ferguson niet bestond!'' riep eene andere stem.''Dan zou men hem moeten vinden,'' antwoordde schertsend een lid vandit deftige genootschap.''Laat doctor Ferguson binnenkomen,'' zeide sir Francis Maris.De doctor trad binnen te midden van donderende toejuichingen, nietin het minste ontroerd.Het was een man van ongeveer veertig jaar en van gewonelichaamsgestalte; zijn bloedrijk gestel verraadde zich door eenehoogroode kleur; hij had regelmatige trekken, met een neus in degedaante der voorsteven van een schip, gewoonlijk de neus der menschen,die tot ontdekkingen voorbeschikt zijn, genoemd; zijne zachte meerverstandige dan stoutmoedige oogen zetten eene groote bekoorlijkheidbij aan zijne gelaatstrekken; zijne armen waren lang en zijne voetenzette hij neder met al de deftigheid van een grooten looper.Die kalme deftigheid vertoonde zich in den geheelen persoon desdoctors, en niemand kwam het in de gedachte eenig vermoeden tekoesteren, dat hij het werktuig van de onschuldigste misleidingkon zijn.Ook hielden de toejuichingen slechts op, op het oogenblik dat doctorFerguson door een zacht gebaar stilte verzocht; hij ging naar denarmstoel, die voor zijne voorstelling was gereed gemaakt; vervolgensrechtop staande hief hij den rechter wijsvinger omhoog, opende denmond en sprak dit enkele woord: ''Excelsior!'' [1].Neen, nooit had een voorstel van lord Palmerston om gelden te vragenvoor het bezetten der rotsen van Engeland een zoo goeden uitslaggehad. De redevoering van sir Francis Maris was ver overtroffen. Dedoctor toonde zich te gelijk verheven, groot en edel.De oude kommodore, volkomen met dien zonderlingen man verzoend,verzocht de ''volledige'' opneming van de redevoering Ferguson in ''deBulletins van het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap van Londen.''Wie was dan toch die doctor, en aan welke onderneming ging hijzich wijden?De vader van den jongen Ferguson, een dapper kapitein ter zee, hadzijn zoon, van diens prille jeugd af, deel doen nemen aan de gevarenen avonturen van zijn beroep. Dit waardige kind, dat nooit de vreesschijnt gekend te hebben, toonde reeds vroegtijdig een levendigengeest, een begrip van onderzoek en eene merkwaardige geneigdheid tot dewetenschappen; daarenboven legde hij eene groote behendigheid aan dendag om zich uit de verlegenheid te helpen; hij was met niets verlegen,zelfs niet met het gebruik zijner eerste vork, waarin de kinderen inhet algemeen zoo zelden slagen.

...ges - Het Geheimzinnige Eiland (geïllustreerd) op onze website mmark ... Boek PDF Het Grote Boek Met Vis & Zeevruchten ... .nl. Helemaal vrij. U vindt Classics in European Languages - Het Geheimzinnige Eiland (geïllustreerd) in PDF, ePUB, MOBI. Vijf weken vertoont een groot aantal overeenkomsten met Naar het middelpunt der aarde en Twintigduizend mijlen onder zee. In al deze verhalen bestaat de groep die de reis onderneemt uit een geleerde, een criticus die eerst niets ziet in de reis, en een dienaar wiens vaardigheden goed van pas komen in lastige situaties. Het legaliteitsbeginsel en doorwerking van Europees recht in het Ne ... Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) by Jules ... ... . Het legaliteitsbeginsel en doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële strafrecht eBook VERZAMELDE GEDICHTEN eBook Insight guides - Laos & Cambodja eBook Het Officiele Ajax Jaarboek 2005- 2006 eBook EQUADOR INSIGHT GUIDE % 991 eBook HEMELSE COMPUTER eBook De Boot Van Opa eBook De Chihuahua eBook Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd ... Vijf weken in een luchtballon en andere verhalen. Uitgever The Reader's Digest, Amsterdam [etc.] Verschenen 2002 ISBN 9064076286 Kenmerken 367 pagina's, 24 cm, ill Aantekening Bevat ook 6 verhalen die in de periode van 1874 tot 1910 in verscheidene tijdschriften voor het eerst zijn gepubliceerd Classics in European Languages - In de Oer-wouden van Afrika (geïllustreerd) Auteur: ... ''Nu, ik geloof toch, dat de Amerikaansche regeering op een. goeden dag haar deel zal komen eischen van die groote Afrikaansche. ... zal nog wel vijf of zes weken aanhouden, eer wij in Libreville zijn.'' Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee; Proces; Gossip & Gucci; Adelaarsvarens; Iedereen krijgt klappen; Het puberende meisjesbrein ontrafeld; Dodenstoel; Liefde In Tijden Van Eenzaamheid; Het grote verhaal; Biologie & Verzorging voor jou 3 Vmbo-kgt ... Meditatie is een weg om in jezelf naar binnen te gaan,naar die diepte waar geen gedachten meer zijn, en daarom is het geen indoctrinatie. Ze leert je eigenlijk niets, ze maakt je alleen maar bewust van je innerlijke vermogen om zonder gedachten, zonder mind te zijn.InhoudDeel 11. Willem Ritstier is een geweldige auteur. Download en lees het boek Ronson inc. Hc01. de afrekening op onze website pianofortefestival.nl. Helemaal vrij. U vindt Ronson inc. Hc01. de afrekening in PDF, ePUB, MOBI. Het kleine detectivebureau Ronson Inc., dat kantoor houdt in het ongure mijnstadje Dalbart, deinst voor geen opdracht terug. Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) 50 werkvormen voor creatieve sessies; Metaaltijden 4; Gevangen in zwart wit denken; Nieuw Zwartboek Van Nederland Overzee; Schaduw stemming en stil water; What's in a game? Het belang van kunst en cultuur; Van God los; Venus & Adonis; Liselotje op het potje Een Vier Windstreken prentenboek - Taart voor Iedereen! Murphy was een optimist; De Cosmo Aqua Kama Sutra; Classics in E...