Gratis elektronische bibliotheek

Minske en bist - Palstra

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,50
ISBN: 9789065530950
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Palstra

Palstra Epub boeken van Minske en bist zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Minske en bist

... waard bekroand mei de Gysbert Japikspriis ... Temajûn oer in 'new deal' tusken boer en mienskip | It Nijs ... . eren kin sy troch it rùt nei bûten stoarje. Sûnt in wike is de basin ferhûze. Werom, dat begrypt sy noch net. Se hiene it sa goed mei elkoar: minske en bist . Der kaam by; se koe eltse kat en hûn ùt de omjouwing. Der wie in dikke, grauwe reade kat mar der hat se rap mei ofweve, dy mocht se Boppedat is der op Java gjin sneller en sterker bist as de jakhals.' De jakhals groeit ûnder de kompliminte ... Unwennegens ... .' De jakhals groeit ûnder de kompliminten. 'No ja,' giet Kantjil fierder, 'gjin bist kin oan dy ûntkomme, behalve ien. Dat is de minske.' 'Mins-ke?' priuwt de jakhals ferbaasd. 'Noait fan heard, wat is dat foar bist?' Kantjil giet der wat nofliker by stean. De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de populêrste skriuwers dy¿t Fryslân kend hat. De novelle Minske en bist spilet yn de oarloch, in romantisearre ferhaal oer in jonge út 'e omkriten fan It Hearrenfean dy't yn it 'Arbeitseinsatzlager Erika' yn Ommen-Wesseling telâne komt. Yn eigen behear publisearre er syn debútbondel It seisde libben. In minskesliner of minske-iter is in bist dat minsken bejaget, deadet en opfret.Dy omskriuwing slút út: it opfretten fan minsklike liken troch iesiters en it oanfallen en deadzjen fan minsken sûnder dat dêr konsumpsje fan it minsklik lichem op folget. Minsken kinne troch withoefolle soarten bisten oanfallen wurde, mar minskesliners binne rôfdieren dy't it iten fan minsklik fleis ta in ... De fjildferhalen is in bondel mei observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk. As jonge strúnde er om yn de kontreien fan Beetstersweach en learde de natuer troch skerp observearjen fan tichteby kennen. Fiskje en jeie wie syn lust en syn libben. Mar minsken...